മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ആദമിന് എനോശ് ജനിച്ചശേഷമാണ് മനുഷ്യന്‍ ദൈവാരാധന ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഉല്‍പ്പത്തി 4:26ല്‍ കാണുന്നു. കയീനും ഹാബേലും തങ്ങ­ളുടെ അധ്വാ­ന­ഫ­ല­ത്തില്‍നിന്നും ദൈവസ­ന്നി­ധി­യില്‍ ചിലതു കൊണ്ടു­വന്നുവെങ്കിലും അവര്‍ ഒരു യാഗ­പീഠം പണിത് അതില്‍ യാഗ­മര്‍പ്പി­ച്ചു­വെന്ന് വ്യക്ത­മായി തിരു­വെ­ഴു­ത്തില്‍ കാണു­­ന്നി­ല്ല. എന്നാല്‍ ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ആദ്യമായി ആരാധനയായി ബലിയര്‍പ്പിച്ചത് നോഹയായിരുന്നു (ഉല്‍പ്പ­ത്തി 8:20). പ്രളയത്തിനുശേഷം പെട്ടകത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ നോഹ ആദ്യമായി...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവവചനം നല്‍കുന്ന വലിയൊരു പദവിയാണ് ദൈവമകന്‍/ദൈവമകള്‍...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ഏറ്റവുമധികം ലോകഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള്‍. ബൈബിള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവുമധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ലേഖനം

ബഞ്ചമിന്‍സ് കോളം

ജീവിതസാക്ഷ്യം
ആനുകാലികം
ഇടയലേഖനം
വായനയുടെ വസന്തം
പ്രസംഗം
ധ്യാനചിന്ത
ഫീച്ചര്‍