കൃപയുടെ സുവിശേഷം: ഗ്രെയ്‌സ് കമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു -4

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

പുതിയനിയമസഭയില്‍ ദൈവകൃപ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍ ഉടനെ മനസ്സില്‍ വരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് റോമാ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം. പാപത്തിന്റെ ദാസ്യത്തില്‍നിന്ന് നിത്യജീവന്റെ അപാരതകളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആറാം അധ്യായം 20,21,22 വാക്യങ്ങളില്‍ ദൈവാത്മാവ് വരച്ചുകാണിക്കുന്നത്. ‘‘നിങ്ങള്‍ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നപ്പോള്‍ നീതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലായിരുന്നു. ഇന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു ലജ്ജാവഹമായിത്തോന്നുന്ന അക്കാര്യങ്ങളില്‍നിന്ന് അന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തു ഫലം...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ഹെബ്രായലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതല്‍ ആറുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങള്‍ ആത്മീയപക്വതയിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് “.....

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ആദമിന് എനോശ് ജനിച്ചശേഷമാണ് മനുഷ്യന്‍ ദൈവാരാധന ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഉല്‍പ്പത്തി 4:26ല്‍ കാണുന്നു. കയീനും ഹാബേലും തങ്ങ­ളുടെ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍, ഇടക്കര

ബുദ്ധിതലത്തില്‍ അംഗികരിക്കപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്ര തത്വങ്ങള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ വിശ്വാസജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അറിവിന്റ തലത്തിവ് നിന്ും...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍ ഇടക്കര

കെദ്രോന്‍തോടിന് അക്കരെയുള്ള ഗെത്ത്‌ശേമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുമായി പോകുമ്പോള്‍ തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാം യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ലേഖനം

ബഞ്ചമിന്‍സ് കോളം

ജീവിതസാക്ഷ്യം
ആനുകാലികം
ഇടയലേഖനം
വായനയുടെ വസന്തം
സ്വതന്ത്ര ചിന്തകള്‍
പ്രസംഗം
ധ്യാനചിന്ത
ഫീച്ചര്‍
Flag Counter